El Festival de Guitarra s’obrirà el 9 de juliol

2020-06-06 19:19

El Festival de Guitarra s’obrirà el 9 de juliol

El Fes­ti­val de Gui­tarra Girona-Costa Brava cele­brarà la seva 17a edició entre els mesos de juliol i setem­bre, segons ha con­fir­mat el seu direc­tor, el gui­tar­rista Josep Man­zano. El 9 de juliol tindrà lloc el pri­mer con­cert del fes­ti­val a la Casa de Cul­tura de Girona, però no a l’audi­tori Via­der com era habi­tual, sinó al pati “per poder com­plir amb la distància de segu­re­tat entre el públic assis­tent”. També és pos­si­ble que se’n faci una pre­sen­tació prèvia en un espai obert de la ciu­tat, com les que s’havien fet a la plaça del Pou Rodó o la ter­rassa del res­tau­rant +Cub. “Als altres espais ens adap­ta­rem a la situ­ació reque­rida a cadas­cun. No ser un fes­ti­val de mas­ses ens dona aquest petit avan­tatge.”

 

La pro­gra­mació defi­ni­tiva del 17è Fes­ti­val de Gui­tarra Girona-Costa Brava es farà pública durant la pri­mera quin­zena de juny, quan també es podran adqui­rir les entra­des dels con­certs de paga­ment, a través del web Fes­ti­val­gui­tar­ra­gi­rona.es .

 

“La pro­gra­mació con­ti­nuarà sent diversa, domi­nada per la gui­tarra clàssica, que és la nos­tra espe­ci­a­li­tat, però amb peti­tes dosis de jazz, fla­menc i música popu­lar”, s’afirma en el web. El fes­ti­val té pre­vist pro­gra­mar una vin­tena de con­certs, repar­tits entre Girona i diver­ses loca­li­tats de l’Alt i el Baix Empordà, com ara Platja d’Aro, Santa Cris­tina d’Aro, Llançà i l’Escala.

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1795839-el-festival-de-guitarra-s-obrira-el-9-de-juliol.html

 

Retorna

Contacte

Festival de Guitarra Girona-Costa Brava

© 2015 Festival de Guitarra de Girona. Tots els drets reservats.