Eduardo Niebla, al Festival de Guitarra

2022-05-19 00:00

La 19a edició del festival dirigit per Josep Manzano inclourà 25 concerts en diverses poblacions gironines

El pres­tigiós gui­tar­rista gironí Edu­ardo Nie­bla, cone­gut per haver estat mem­bre fun­da­dor del grup de rock pro­gres­siu Atila i també per una llarga tra­jectòria en soli­tari des del Regne Unit, és el cap de car­tell i ofe­rirà el con­cert de clo­enda del 19è Fes­ti­val de Gui­tarra Girona-Costa Brava, el 17 de setem­bre al Tea­tre Muni­ci­pal de Girona. El fes­ti­val diri­git pel gui­tar­rista Josep Man­zano inclourà un total de 25 con­certs, 14 dels quals a Girona i els 11 res­tants entre l’Escala, Llançà, Palamós, Platja d’Aro i Tossa de Mar. Estilísti­ca­ment, dotze dels con­certs són de gui­tarra clàssica, vuit de jazz i blues, dos de fla­menc i tres de músiques del món. En aquesta última cate­go­ria, s’hi troba el con­cert inau­gu­ral que ofe­rirà el mateix Man­zano al cen­tre cívic de Sant Narcís –“És la pri­mera vegada que toco al meu barri”, deia ahir–, el 27 de maig, que ser­virà tant per pre­sen­tar el seu últim disc, Ame­ri­cana, com el mateix fes­ti­val, que acti­varà sobre­tot la seva pro­gra­mació a par­tir del 29 de juny, amb un con­cert d’Ànima Negra al cen­tre cívic Onyar. De fet, un bloc impor­tant del fes­ti­val, amb 8 con­certs, es desen­vo­lu­parà en altres tants cen­tres cívics de la ciu­tat de Girona entre el juny i el juliol, amb músics com ara Marc Saint­glass, Miguel del Mor­rete, Glenn Bar­gain, Jaume Llo­bart & Cesc Adro­her, etc. Són con­certs a taqui­lla inversa, per als quals cal fer ins­cripció prèvia a través del web girona.cat . 

La resta de la pro­gra­mació inclou una àmplia vari­e­tat d’intèrprets naci­o­nals i inter­na­ci­o­nals –bàsica­ment, ita­li­ans–, com ara Roberto Fab­bri , Mau­ri­zio Agró, Duo Mad­donni, Clas­sic Jazz Quar­tet, Mireia Vilalta, Maria Ribera Gibal, Isa­bel Vinar­dell & Isa­be­lle Lau­den­bach, etc. Les entra­des es posa­ran a la venda a par­tir de l’1 de juny, a través d’Entràpolis i Atrápalo.

 

Retorna

Contacte

Festival de Guitarra Girona-Costa Brava

© 2015 Festival de Guitarra de Girona. Tots els drets reservats.